Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai:

Egyéni vállalkozó: Ujfalussy Zoltán E.V.Adószám: 68358482-1-39
Székhelye: H-8220 Balatonalmádi, Csaba Köz 5.Ntak reg. Szám: MA23085750


2. Általános szabályok:

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt „Általános Szerződési Feltételek”-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél:

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség:

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szállást a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosítását és/vagy kiegészítését a Felek elektronikus levélben rögzítik és ez így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

5. Lemondási feltételek:

5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határoztak meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 48 órával van lehetőség. A kötbér a szálláshely szolgáltatás díjának 100%-a!

6. Árak:

6.1. A szálláshely árai a szálláshely honlapján és a szálláshelyen kerül kifüggesztésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig, vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a szálláshely elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.

6.3. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely honlapján, közösségi oldalain és szerződött partnereinél kerülnek meghirdetésre.

7. Családi kedvezmények:

A gyermek 5 éves koráig a szállás ingyenes. Abban az esetben érkezhet két felnőttel maximum egy gyermek amennyiben pótágy, utazóágy nélkül a szülők között az ágyon helyezhető el.

8. Fizetés módja, garancia:

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásának ellenértékére legkésőbb a szálláshely elhagyásának idejéig tart igényt.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatási Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására, kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére, vagy annak teljes összegére.

8.3. A Szerződő fél számláját HUF-ban egyenlítheti ki. Más pénznemet nem fogad el a Szolgáltató.

8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

9.1. A Vendég a szállást az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.

9.2. Ha a Vendég a házat az érkezés napján 15:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka 50 %-ban felszámításra kerül.

9.3. Ha a Vendég a házat az elutazás napján 10:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka 50 %-ban felszámításra kerül, 15:00 óra után a teljes éjszaka ára kerül kiszámlázásra.

10. Háziállatok:

10.1. A Szolgáltató szálláshelyére előzetes egyeztetés után háziállat bevihető. A Szolgáltató házirendjében a háziállatokkal való érkezésre meghatározott szabályokat a vendégnek el kell fogadnia, különben a foglalás visszautasításra kerül. A házban és körülötte a Vendég felügyeletével tartható.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10.3. A háziállat elhelyezéséért a Szolgáltató külön megállapodás alapján díjat számít fel.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése:

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
a) személyes okmányát (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) nem adja át okmányolvasás céljára a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató által kijelölt személynek.

b) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott házat, vagy a házirendet nem tartja be.

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia:

12.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatást saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatást, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

b) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Szerződő fél jogai:

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a szálláshely rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei:

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 5 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén és annak környezetében.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége:

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai:

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége:

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége:

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláson, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el.

18.2.1 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19. Titoktartás:

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major:

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok, vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság:

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

22. Weboldal:

22.1 Hivatkozások és linkek
Ujfalussy Zoltán egyéni vállalkozó nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

22.2 Szerzői jog
A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett Ujfalussy Zoltán egyéni vállalkozó beleegyezése nélkül.

22.3. Cookie-k
A weboldal látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és személyessé téve online élményét (automata felismerés, stb.).

22.4. Analitika
Egy Weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár ”Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.

Az Általános Szerződési Feltéteket a foglalás véglegesítésével, valamint a szálláshely elfoglalásával a Felek elfogadottnak tekintenek. Aláírásra nincs szükség.

Szerződő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, értelmezte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Kelt: Balatonalmádi 2021.09.05.
Érvényes: visszavonásig!